Θέση προσώπου σε κατάσταση πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης με δικαστική απόφαση – επιμέλεια αυτού (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)


Γνωμοδότηση ΝΣΚ αρ.77/2018 (Ε’): Περίληψη ερωτήματος: Εάν, στο πλαίσιο χορήγησης αδειών και διευκολύνσεων στους δημοσίους υπαλλήλους που ασκούν την επιμέλεια προσώπων με συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας ή πάσχουν από ειδικές παθήσεις, και προκειμένου να θεωρηθεί ότι ο ορισθείς ως δικαστικός συμπαραστάτης έχει και την επιμέλεια του συμπαραστατούμενου, πρέπει η ανάθεση της επιμέλειας να αναφέρεται ρητά στο διατακτικό της δικαστικής απόφασης, με την οποία αποφασίζεται η δικαστική συμπαράσταση ή αυτό συνάγεται από την υπαγωγή του συμπαραστατούμενου σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης ή περαιτέρω θα πρέπει η ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου αυτού να κρίνεται κατά περίπτωση.
Επί του ως άνω ερωτήματος το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ότι επί πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, η επιμέλεια του συμπαραστατούμενου ασκείται ολικώς ή μερικώς από τον δικαστικό συμπαραστάτη, μόνο όταν αυτή του ανατίθεται ρητά από το δικαστήριο ή αυτό προκύπτει σαφώς από το αιτιολογικό της δικαστικής απόφασης, ως πόρισμα σχετικού δικανικού συλλογισμού .

Σχόλια