Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά»


Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «OpenAIRE-Advance - Open Access Infrastructure for Research in Europe (GA 777541)» με ειδικότητα σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας/ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Απαραίτητα προσόντα:
(1) Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών της Πληροφορίας 
(2) Εξειδίκευση σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας/ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατανόηση των σχετικών πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες της ΕΕ. 
(3) Καλή γνώση Αγγλικών
Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και την 21η Ιουνίου 2018.
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη γραμματεία του ΙΠΣΥ μέχρι την 21/06/2018 και ώρα 17:00.
Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)

Σχόλια