Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς


Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, ήτοι μέχρι την 14η Ιουνίου 2018.
Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στο Ε.Β.Ε.Π. ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1).
Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από την προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Ε.Β.Ε.Π.
Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Ε.Β.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.  Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια