Εφαρμογή των διατάξεων περί μεταγωγών του Σωφρονιστικού Κώδικα για άτομα του άρ.69 ΠΚ που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ)


Σε ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί μεταγωγών του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας», για την κατηγορία ατόμων του άρθρου 69 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 4509/2017, που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και διατάσσονται κατάλληλα μέτρα θεραπείας, μετά τις μεταβολές για την αντιμετώπιση της κατηγορίας αυτών των ατόμων που επήλθαν ιδίως στις διατάξεις του Π.Κ. με τον τελευταίο νόμο ( 4509/2017), γνωμοδότησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 7/2018 Γνωμοδότηση, «με τα άρθρα 9 έως 20 του ν. 4509/2017 επιχειρείται παρέμβαση για την κάλυψη κενών του δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, με την πρώτη δε των διατάξεων αυτών επιτάσσεται όπως κατά την λήψη μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 69, 70 και 70Α του Ποινικού Κώδικα , διαφυλάσσονται οι διεθνώς ανεγνωρισμένοι κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , με σεβασμό σε κάθε επιμέρους πράξη της αξιοπρέπειας του ατόμου. Στην παρ.3 του άρθρου 9 ιδίου νόμου 4509/2017 ορίζεται, ειδικώς, ότι οι διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα δεν απωθούνται από τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον δεν αντιστρατεύονται στους επιδιωκόμενους με τον τελευταίο νόμο σκοπούς.
Ενόψει αυτών, σε θέματα μεταγωγής των ατόμων του άρθρου 69 ΠΚ που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, εφόσον δεν υπάρχει αυτοτελής ρύθμιση ή συμπληρωματική με το ν. 4509/2017 ή άλλη διάταξη, είναι προφανές ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταγωγών του Σωφρονιστικού Κώδικα κατά τις ισχύουσες διακρίσεις τους, ενώ διατηρείται και η γενική αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 2776/1999». Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια