Απόρριψη αιτήματος δικηγόρου για χορήγηση πλήρους αντιγράφου δικαστικής απόφασης


Δικηγόρος που εκπροσωπούσε υπεύθυνο επεξεργασίας σε υπόθεση που εκκρεμούσε ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζήτησε πλήρες αντίγραφο απόφασης ποινικού δικαστηρίου που συμπεριλαμβανόταν στο φάκελο της υπόθεσης.
Δεδομένου ότι στη ζητηθείσα απόφαση περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με ποινική δίωξη τρίτων προσώπων, η Αρχή έκρινε ότι δεν είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί στον αιτούντα πλήρες αντίγραφο της απόφασης, αλλά μόνον απόσπασμα αυτής, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα τμήματα που αφορούν στον προσφεύγοντα, δηλαδή το σκέλος του σκεπτικού στο οποίο περιέχεται η αιτιολογία με βάση την οποία το δικαστήριο κατέληξε σε απαλλακτική για τον προσφεύγοντα κρίση, καθώς και το τμήμα της εισαγγελικής πρότασης που αναφέρεται στον εν λόγω κατηγορούμενο.  
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Αρχής, ο αιτών δικηγόρος ζήτησε να του χορηγηθεί αντίγραφο απόφασης ποινικού δικαστηρίου, στην οποία περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε ποινική δίωξη τρίτων προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997. Συνεπώς, συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.∆. 28/2015, σύµφωνα µε το οποίο το δικαίωµα των ενδιαφεροµένων να λαµβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων δεν υφίσταται «στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. [...]». Για τους λόγους αυτούς, δεν είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί πλήρες αντίγραφο της υπ’ αριθ. … απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Θεσσαλονίκης που υπάρχει στο φάκελο της υπόθεσης, ο δε αιτών έχει δικαίωµα, στο πλαίσιο της υπόθεσης που εκκρεµεί στην Αρχή, να λάβει απόσπασµα της απόφασης αυτής, στο οποίο περιλαµβάνονται µόνο τα τµήµατα του αιτιολογικού και του διατακτικού καθώς και της εισαγγελικής πρότασης που αναφέρονται στον Α, τα οποία αφορούν την εν λόγω υπόθεση και των οποίων, όµως, αντίγραφο έχει ήδη χορηγηθεί στον αιτούντα, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα στο ιστορικό της παρούσας. Αρµόδιος δε να κρίνει γενικότερα, ασυνδέτως προς την εκκρεµή ενώπιον της Αρχής υπόθεση, αν ο αιτών δικαιούται να λάβει πλήρες αντίγραφο της υπ’ αριθ. … απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Θεσσαλονίκης, είναι ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου (βλ. KΠ∆ 147).
Ενόψει του σκεπτικού αυτού, η Αρχή απέρριψε το ανωτέρω αίτηµα για χορήγηση πλήρους αντιγράφου της απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Θεσσαλονίκης.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου