Απόφαση περί συμμόρφωσης της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση – Υποχρέωση καταβολής αναδρομικών αποδοχών (ΔΕφΑθ)


Δ.Εφ. Αθηνών , αρ. αποφ. 619/2018: Kατά την άποψη που επικράτησε στο Δικαστήριο σε  Συμβούλιο, σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού ιατρού του  ΕΣΥ, που δικαιώθηκε με δικαστική απόφαση στην υποχρέωση συμμόρφωσης της  Διοίκησης προς τη συγκεκριμένη απόφαση, δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής αναδρομικών αποδοχών σ' αυτόν.
Το ζήτημα της καταβολής αναδρομικών αποδοχών δεν αποτελεί αντικείμενο κρίσης του Συμβουλίου Συμμόρφωσης, δύναται, όμως, να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής κρίσης από το αρμόδιο δικαστήριο κατόπιν ασκήσεως απ’ αυτόν του κατάλληλου ενδίκου βοηθήματος- της αγωγής.
Κατά τη μειοψηφούσα γνώμη του Προέδρου, εφόσον σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ο  αιτών διορίσθηκε αναδρομικά, αναγκαίο περιεχόμενο της εν λόγω συμμόρφωσης - και, συνακόλουθα, συνταγματική υποχρέωση της Διοίκησης - αποτελεί, περαιτέρω, η καταβολή αποζημίωσης λόγω μη καταβολής αναδρομικών αποδοχών.
Η  Διοίκηση προς υπολογισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης έχει τη δυνατότητα να συμψηφίσει  τη  ζημία από την καταβολή των απωλεσθέντων αναδρομικά αποδοχών με τυχόν εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τον αιτούντα κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Προς τούτο οφείλει να καλέσει εγγράφως τον αιτούντα να την ενημερώσει, για τυχόν απασχόλησή του κατά το επίδικο διάστημα, προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα.
Η ανωτέρω συνταγματική  υποχρέωση της  Διοίκησης προς  συμμόρφωση δεν προσκρούει στο άρθρο 68 παρ. 4 του ν. 2071/1992, η ερμηνεία δε αυτή είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές  επιταγές των  διατάξεων του άρθρου 95  παρ. 5 και 4 παρ.1 του  Συντάγματος. 
Αγωγή αποζημίωσης θα ήταν αναγκαία μόνο σε περίπτωση που η Διοίκηση, στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης, υπολόγιζε και κατέβαλε στον αιτούντα συγκεκριμένο ποσό  αποζημίωσης, το ύψος του οποίου αμφισβητούσε ο αιτών (ή σε περίπτωση αμφισβήτησης του καταβλητέου ποσού). (adjustice.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr