Τρεις (3) θέσεις Νομικών στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη των αναγκών του:
Α) 3 θέσεων κλάδου ΠΕ Νομικών
Β) 1 θέσης Λογιστή για την κάλυψη μίας (1) θέσης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών θα καλύψουν τρεις από τις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 2α και το άρθρο 12 παρ. 1 εδ. γ του π.δ. 311/1994 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: - Πτυχίο Νομικής ΑΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και - Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.
Υποβολή αιτήσεων σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 29/06/2018

Σχόλια