Θέσεις Δικηγόρων για Άσκηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) καλεί Ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΡΑΕ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, να υποβάλλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στης ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 3 Μαϊου 2018. Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στην ΡΑΕ ορίζονται σε τρεις (3). Η μηνιαία αμοιβή τους και οι ασφαλιστικές κρατήσεις ορίζονται στην απόφαση 789/2017 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄4737/29.12.2017). Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου