Αντίθετη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης προκήρυξη θέσεων εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών


Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για πρόσληψη πέντε εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η συμμετοχή υποψηφίων: α) που είναι έλληνες πολίτες με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας β) που δεν έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους γ) που πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν.4443/2016), η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά μεταξύ άλλων, τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης.
Η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε στο Υπουργείο ότι η διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται σε κάποιο από τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά, κρίνεται επιτρεπτή εφόσον, λόγω της φύσης ή του πλαισίου των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι θεμιτός και η προϋπόθεση ανάλογη.
Eνδεχόμενες παρεκκλίσεις από την αρχή της ισότητας, που απορρέουν από ειδικές διατάξεις σχετικές με τα προσόντα ή τους όρους πρόσληψης υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο συμβατό με τη συγκεκριμένη αρχή, άλλως θα πρέπει να θεωρούνται καταργημένες.
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι, το κριτήριο της 3ετούς αναμονής από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, για τη συμμετοχή στην εν λόγω προκήρυξη, συνιστά ρύθμιση που έρχεται σε αντίθεση με την απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς ο κανόνας της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει την επί ίσοις όροις άσκηση ενός δικαιώματος ή απόλαυση ενός έννομου αγαθού μεταξύ ελλήνων πολιτών.
Όσον αφορά το κατώτατο ηλικιακό όριο που θέτει η προκήρυξη, επισήμανε ότι τυχόν διακριτική μεταχείριση λόγω ηλικίας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς και να προκύπτει ότι το όριο ηλικίας είναι αντικειμενικά αναγκαίο για την υλοποίηση θεμιτού επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς και ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό, λιγότερο αυστηρό μέσο πέραν της χρήσης της ηλικίας για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Τέλος, όσον αφορά τον αποκλεισμό λόγω συγκεκριμένων παθήσεων, υποστήριξε ότι η κρίση για το εάν οι υποψήφιοι υπάλληλοι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν, οφείλει να είναι το αντικείμενο ad hoc ιατρικής εκτίμησης, με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Καθίσταται δε αμφισβητήσιμη η τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων υγείας των υποψηφίων, στο βαθμό που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζήτησε την άμεση επανεκτίμηση των όρων της προκήρυξης, προκειμένου να είναι συμβατοί με τη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση. Το Υπουργείο απάντησε ότι στο πλαίσιο τροποποίησης των διατάξεων του Οργανισμού του, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ληφθούν υπόψη οι επίμαχες επισημάνσεις. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Λυκοβαρδή Ειδικοί επιστήμονες: Κ. Μπαρτζελιώτης, Έ. Σταμπουλή)
Δείτε το έγγραφο του ΣτΠ εδώ

Σχόλια