Έννομο συμφέρον για την προσβολή απόφασης ΔΕΔ που κάνει δεκτή ενδικοφανή προσφυγή (ΔΕφΑθ)


Διοικητικό Εφετείο Αθηνών- Αριθ. Απόφασης 5019/2017 (Τμήμα 3ο Τριμελές) : Έλλειψη εννόμου συμφέροντος της προσφεύγουσας να προσβάλει απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ., με την οποία έγινε εξ ολοκλήρου δεκτή ενδικοφανής προσφυγή της, διότι η μη καταβολή των αναλογούντων στο ποσό του επιστρεπτέου φόρου εισοδήματος τόκων και η εντεύθεν βλάβη της προσφεύγουσας δεν προκλήθηκε από την απόφαση αυτή, αλλά από τη μη συμμόρφωση της φορολογικής αρχής στο διατακτικό της. Δεν υπάρχει έλλειμμα δικαστικής προστασίας, διότι η προσφεύγουσα έχει υποβάλει αίτημα στη Δ.Ο.Υ. για υπολογισμό και επιστροφή των ένδικων τόκων και σε περίπτωση απόρριψής της δημιουργείται διαφορά για την οποία μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο για την ικανοποίηση της αξίωσής της. (adjustice.gr)

Σχόλια