Υποτροφία στο Αστικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών


Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2018- 2019, στον κλάδο του Αστικού ∆ικαίου, από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος Πέτρου Αγγελετόπουλου.  
Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη και µπορεί να παραταθεί µέχρι ένα (1) ακόµη έτος, κατά την κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών. 
Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα µετάβασής του στο εξωτερικό και, µετά τη λήξη της µετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόµενα µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών. 
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής µαθήµατα: α) Ελληνικό Αστικό ∆ίκαιο β) Αστικό ∆ίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυµούντες να µεταβούν στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτώς και προφορικώς, στην ξένη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου υποδοχής, προαιρετικά δε, µε αίτησή τους, και σε περισσότερες από µία ξένη γλώσσα. 
Ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ηµέρα κατά την οποία θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών, και ώρα 12:00 µ. Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30 θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση του µαθήµατος Ελληνικό Αστικό ∆ίκαιο και την Πέµπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30 η εξέταση του µαθήµατος Αστικό ∆ίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού. 
Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων: 2 Μαΐου 2018. Δείτε περισσότερα στην Προκήρυξη εδώ

Σχόλια