Θέση Δικηγόρου στο Εθνικό Aθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά


H Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά. Αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η εν γένει νομική υποστήριξη της Επιτροπής Διοίκησης και των Υπηρεσιών του νομικού προσώπου (ΕΑΚΝ/ΑΚ).
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σχόλια