Υποτροφία στο Διεθνές Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στον κλάδο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, από τα έσοδα της ∆ωρεάς Ιωάννου Ζάρρα (Ίδρυµα «Τύρναβος»). Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστήµιο της Ελλάδας. Το ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται σε τετρακόσια πενήντα (450,00) ευρώ το µήνα.
Oι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής µαθήµατα: α) Γενικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο β) ∆ιεθνής Προστασία Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, ηµέρα κατά την οποία θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση του µαθήµατος Γενικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο, και ώρα 13:30. Η εξέταση του µαθήµατος ∆ιεθνής Προστασία Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30. Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ. δν/νση: Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού. Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων: 7 Μαΐου 2018.
Δείτε την Προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr