Θέση Δικηγόρου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ΟΠΑ), με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα, και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Διοίκηση του ΟΠΑ, η συνδρομή στο έργο του Νομικού Συμβούλου του ΟΠΑ, η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΟΠΑ, η νομική εκπροσώπηση του ΟΠΑ ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων του ΟΠΑ και κάθε έργο δικηγόρου που ορίζεται στο Κώδικα Δικηγόρων. Yποβολή αιτήσεων με δικαιολογητικά σε προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια