Υποτροφίες στο Αστικό και Διεθνές Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2018- 2019, στον κλάδο του Αστικού ∆ικαίου, από τα έσοδα του Κληροδοτήµατος Πέτρου Αγγελετόπουλου. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής µαθήµατα: α) Ελληνικό Αστικό ∆ίκαιο β) Αστικό ∆ίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18,23 και 24 Μαϊου 2018. Δείτε την Προκήρυξη εδώ
Επίσης, η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στον κλάδο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, από τα έσοδα της ∆ωρεάς Ιωάννου Ζάρρα (Ίδρυµα «Τύρναβος»). Το ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται σε τετρακόσια πενήντα (450,00) ευρώ το µήνα. Oι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής µαθήµατα: α) Γενικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο β) ∆ιεθνής Προστασία Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις 23 και 24 Μαϊου 2018. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια