Διορισμοί δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' Τάξης και μεταθέσεις Ειρηνοδικών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι διορισμοί των δοκίμων Ειρηνοδικών Δ Τάξης και οι μεταθέσεις των Ειρηνοδικών. Ειδικότερα, με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιανουαρίου 2018, διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης, όσοι πέτυχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015. Επίσης με προεδρικό διάταγμα της 24-1-2018 και τη με αριθμό 189/15.12.2017 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθενται, με αίτηση τους, οι αναφερόμενοι Ειρηνοδίκες. Δείτε το ΦΕΚ με όλα τα ονόματα εδώ

Σχόλια