Θέση Δικηγόρου στο ΕΚΑΒ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ με σχέση έμμισθης εντολής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 43 παρ. 2 του ν. 4194/2013 και ειδικώς με τα προβλεπόμενα για την περίπτωση  Προϊσταμένου Δικηγόρου. Ο Προϊστάμενος Δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του ΕΚΑΒ, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ή εκπροσώπησης σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές. Για τις αποδοχές και την ασφάλιση του Προϊσταμένου Δικηγόρου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια