Τροποποιήσεις στους Κώδικες προβλέπει Νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης

Kατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις». Το νομοσχεδιο περιέχει τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 69, 70, προσθήκη νέου άρθρου 70Α), Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 282, 308α, 313, 315, προσθηκη νεου άρθρου 486Α, 500, 555). Επισης καταργούνται τα άρθρα 38 ως 41 του Ποινικου Κώδικα και τροποποιείται το άρθρο 358 ΠΚ.
Περαιτέρω τροποποιούνται οι διατάξεις των αρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα αναφορικά με το συναινετικό διαζύγιο. Επίσης τροποποιείται το άρθρο 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Το σχέδιο νόμου προβλέπει ακόμα τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρα 70, 92, 126, 139Α, 142, 218, 277) και στο ΠΔ 18/89 (άρθρα 33,53).
Επίσης προβλέπονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων, Κώδικα Συμβολαιογράφων, ΚΟΔΚΔΛ, ενώ τέλος περιέχονται διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού.

Σχόλια