Προστασία επικοινωνίας δικηγόρου - πελάτη: Τί αναφέρει η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεσή του με τίτλο "Επιτήρηση από τις υπηρεσίες πληροφοριών: Διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και διορθωτικά μέτρα στην ΕΕ ". 
Στην έκθεση αυτή, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναφέρει ότι πολλές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της σχετικής νομοθεσίας προκλήθηκαν από τις πρόσφατες απειλές για την ασφάλεια και τις νέες τεχνολογίες, παρόλα αυτά είναι πολύ συχνά πολύπλοκες, οδηγώντας σε αβεβαιότητα ως προς τις αρμοδιότητες και τις εντολές των υπηρεσιών πληροφοριών. 
Ως εκ τούτου, ο οργανισμός ζητεί «ισχυρότερες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής» και απαριθμεί την προστασία των επικοινωνιών δικηγόρου-πελάτη ως μία από τις 16 πρώτες προτεραιότητες: "Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν ειδικές νομικές διαδικασίες για τη διασφάλιση του επαγγελματικού απορρήτου ομάδων όπως είναι οι βουλευτές, τα μέλη του δικαστικού σώματος, οι δικηγόροι και οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης. Η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών πρέπει να εποπτεύεται από ανεξάρτητο σώμα". 
Επιπλέον, η έκθεση αναγνώρισε τις συστάσεις του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης που ισχύουν όταν το πεδίο της παρακολούθησης περιλαμβάνει πληροφορίες που προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Σχόλια