Σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρο εργασίας: Πρόστιμο 7.000 ευρώ σε επιχείρηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ’ αριθμ. 101/2017 απόφασή της, επέβαλε σε εταιρεία (καφέ-ζαχαροπλαστείο) πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ για παραβάσεις των άρθρων 4, 6, 11 του ν. 2472/1997. Συγκεκριμένα, στην Αρχή υποβλήθηκε καταγγελία σύµφωνα µε την οποία στην εν λόγω επιχείρηση έχει εγκατασταθεί σύστηµα βιντεοεπιτήρησης χωρίς να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας και µέσω του οποίου πραγµατοποιείται επιτήρηση εργαζοµένων.
Όπως διαπιστώθηκε στο σχετικό Πόρισµα και καταγράφηκε στα ευρήµατα:
• Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης δεν περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου ή στο ταµείο, αλλά καλύπτει και χώρους εργασίας (κουζίνες, αποθήκη και πάγκους προετοιµασίας) όπου κινούνται σχεδόν αποκλειστικά εργαζόµενοι.
• Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης περιλαµβάνει και κάµερες που επιβλέπουν το χώρο των τραπεζοκαθισµάτων.
• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είχε αναρτήσει σε επαρκή αριθµό και εµφανές µέρος ευδιάκριτες πινακίδες για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης σε δύο από τα τρία καταστήµατα της επιχείρησης.
• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει υποβάλει στην Αρχή γνωστοποίηση του εν λόγω συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της µε αρ. 1/2011 Οδηγίας της Αρχής.
Η Αρχή διέταξε, τον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή: α) να αφαιρέσει τις κάμερες που βρίσκονται στο εσωτερικό των καταστημάτων, εκτός από τις κάμερες που βρίσκονται στις εισόδους και τα ταμεία. Η εστίαση των καμερών πρέπει να περιορίζεται στα αγαθά που προστατεύουν, 
β) να καταστρέψει κάθε σχετικό αρχείο με προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και πελατών που συλλέχτηκε από το ως τώρα εγκατεστημένο σύστημα βιντεοεπιτήρησης, και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή, γ) να υποβάλει στην Αρχή γνωστοποίηση του συστήματος βιντεο- επιτήρησης, μετά τις επιβληθείσες τροποποιήσεις. Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια