Έγγραφη πληρεξουσιότητα των δικηγόρων, που εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών στις συναλλαγές τους με τη διοίκηση (ΝΣΚ)

To Νομικό Συμβούλιο γνωμοδότησε επί των ερωτημάτων αν α) υποχρεούνται οι αστυνομικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί του τρόπου αποδείξεως της πληρεξουσιότητας, να συναλλάσσονται με δικηγόρους που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών, βασιζόμενες απλά στην προφορική δήλωσή τους ότι εκπροσωπούν συγκεκριμένους εντολείς τους ή πρέπει να έχει παρασχεθεί σ’ αυτούς από τους εντολείς τους σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η πληρεξουσιότητά τους και β) στην περίπτωση που γίνει δεκτό ότι οι δικηγόροι που εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον των αστυνομικών υπηρεσιών πρέπει να διαθέτουν έγγραφη πληρεξουσιότητα από τους εντολείς τους, αυτό δύναται να επεκταθεί (όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί του τρόπου αποδείξεως της πληρεξουσιότητας) και στο σύνολο των συναλλαγών των πολιτών με τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν πραγματοποιούνται δια πληρεξουσίου δικηγόρου, παρά τα διαλαμβανόμενα στην από 6.5.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στα παραπάνω ερωτήματα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β'Διακοπών) γνωμοδότησε α) κατά πλειοψηφία, επί του πρώτου ερωτήματος, ότι οι αστυνομικές αρχές, όταν συναλλάσσονται με δικηγόρους που εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση, οφείλουν να ζητούν έγγραφη απόδειξη της πληρεξουσιότητας των εντολέων των, β) ομοφώνως επί του δευτέρου ερωτήματος, ότι αυτό δεν υποβάλλεται νομίμως, διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις παραδεκτού της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002.
Ανεξαρτήτως, πάντως, του γεγονότος ότι διαμορφώθηκε ικανή πλειοψηφούσα γνώμη, το Τμήμα αποφάσισε ομοφώνως, λόγω της σπουδαιότητας του νομικού ζητήματος που τίθεται με το ερώτημα, την παραπομπή του στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (πρβλ. ΝΣΚ 181/2013), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.3086/2002.

Σχόλια