Μη νόμιμη η αίτηση πολιτογράφησης από πρόσωπα στερούμενα δικαιοπρακτικής ικανότητας ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες τους

To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε’ τμήμα) γνωμοδότησε ότι δεν είναι νόμιμη η υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογραφήσεως, βάσει των διατάξεων των άρθρων 5, 5Α, 6, 7, 8 και 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, όπως ήδη ισχύει), καθώς και η εν γένει συμμετοχή και συνέχιση της διαδικασίας πολιτογραφήσεως, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής αποφάσεως και την ορκωμοσία, ούτε από πρόσωπα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και τελούν υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή παρουσιάζουν διαπιστωμένη ψυχική ή διανοητική διαταραχή, ούτε και από τους νομίμως ορισθέντες δικαστικούς συμπαραστάτες των προσώπων αυτών. Η υπ’αρ. 199/2017 Γνωμοδότηση παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια λόγω σπουδαιότητας. Δείτε το κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια