Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εισφοράς σε Δήμο

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αιτήµατα τριών πολιτών για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο ∆ήµο Ιωαννιτών. Η επιστροφή του 20% της εφάπαξ καταβολής της εισφοράς ζητήθηκε βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο πρώτος πολίτης κατέβαλε την εισφορά σε χρήµα εφάπαξ στις 24/12/2014, δηλαδή την ίδια ηµέρα έναρξης ισχύος του Ν. 4315/2014, ενώ οι άλλες δύο κατέβαλαν εφάπαξ τις εισφορές τους στις 29/12/2014, δηλαδή πέντε ηµέρες µετά την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόµου.
Η διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών ζήτησε να συνταχθεί γνωµοδότηση επί του αιτήµατος της επιστροφής της εισφοράς σε χρήµα από το Νοµικό Σύµβουλο του εν λόγω ∆ήµου. Η σχετική γνωµοδότηση έκρινε ότι δεν εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014 στη συγκεκριµένη περίπτωση σε βεβαιωθείσες και ολοσχερώς καταβληθείσες οφειλές, χωρίς, ωστόσο, να κάνει ειδική µνεία στην ακριβή ηµεροµηνία της εφάπαξ εξόφλησης της εισφοράς σε χρήµα των τριών πολιτών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι το εν λόγω αίτηµα εµπίπτει στην εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014, σύµφωνα µε το οποίο σε πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήµα που εκδόθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 έως και την έναρξη ισχύος του νόµου, εφαρµόζεται ενιαία ποσοστιαία µείωση επί του αρχικού ποσού εισφοράς σε χρήµα ίση µε είκοσι τοις εκατό (20%). Η ως άνω µείωση εφαρµόζεται µόνο σε περιοχές που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών και δεν εφαρµόζεται σε βεβαιωθείσες και ολοσχερώς καταβληθείσες οφειλές.
Συνεπώς, εφόσον οι οφειλές των αναφεροµένων ήταν µεν βεβαιωθείσες αλλά δεν ήταν ολοσχερώς καταβληθείσες, καθώς κατεβλήθησαν µετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου, θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόµενο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το τµήµα Εσόδων και Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, καθώς και από το Γραφείο ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ιωαννιτών την επανεξέταση της δυνατότητας εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014 Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το τµήµα Εσόδων και Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να εφαρµοστεί το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014.
Για το λόγο αυτό, ζήτησε από την ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας την έκδοση νέας πράξης προκειµένου να γίνει σχετική εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιστροφή του ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Το τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ιωαννιτών εξέδωσε τις νέες πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήµα των ιδιοκτησιών των τριών πολιτών και τα αρχικά ποσά της εισφοράς σε χρήµα µειώθηκαν κατά ποσοστό 20% και διαβιβάστηκαν εκ νέου στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για τις περαιτέρω ενέργειες. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδική επιστήµονας: Χαρίκλεια Αθανασοπούλου).
Δείτε το Έγγραφο ΣτΠ

Σχόλια