Θέση Νομικού στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  ενός (1) ατόμου (κατηγορία/ειδικότητα: ΠΕ Νομικών) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Στελέχωση και Λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης»της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5000640 στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν από το νέο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 30.03.2017 και να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:  Παρασκευή  27  Οκτωβρίου 2017.

Σχόλια