Ορισμός Δικηγόρων ως Προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων των κτηματογραφούμενων Ο.Τ.Α του Ν. Αττικής

Η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ ΑΕ), με έγγραφό της προς τον ΔΣΑ ζητεί να ορισθούν διακόσιοι (200) Δικηγόροι ως Πρόεδροι, των Επιτροπών Ενστάσεων των ΟΤΑ του Ν. Αττικής που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. Οι Πρόεδροι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και τα μέλη, τουλάχιστον τριετή υπηρεσία.
Όπως αναφέρει το έγγραφο της ΕΚΧΑ ΑΕ, οι παραπάνω Δικηγόροι είτε θα συμμετέχουν σε νέες Επιτροπές των κτηματογραφούμενων ΟΤΑ του Ν. Αττικής, είτε θα αντικαταστήσουν παραιτηθέντες προέδρους και μέλη. 
Οι Δικηγόροι, θα διορισθούν ως πρόεδροι των Επιτροπών από την ΕΚΧΑ ΑΕ υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ορισθούν πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες ή υποθηκοφύλακες που προηγούνται κατά σειρά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Η αμοιβή όπως ορίζεται με την 538/02 απόφαση του ΔΣ του ΟΚΧΕ (ΦΕΚ 1592/6-6-2016), είναι 50 ευρώ ανά συνεδρίαση για τον Πρόεδρο και 40 ευρώ ανά συνεδρίαση για τα μέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι μπορούν να υποβάλουν αίτηση  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.olomeleia.gr μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.
Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για την θέση Προέδρου και την θέση μέλους των ως άνω Επιτροπών.
Οι Δικηγόροι που θα προταθούν στον ΕΚΧΑ ΑΕ, θα επιλεγούν με δημόσια κλήρωση που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 π.μ. (dsa.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου