Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4484/2017 με φορολογικές και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 110/1.8.2017).  Με το νόµο εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της φορολογίας. Επίσης στο νόμο μεταξύ άλλων προβλέπονται τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ, ΚΕΔΕ και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και στον  Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Επίσης περιέχονται διατάξεις για το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αλλά και για τη νοµική υποστήριξη προσωπικού και Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Δείτε το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια