Μεταφορά Φορολογικής Έδρας στην Κύπρο

Η Κύπρος έχει ένα από τα καλύτερα και πιο δημοφιλή νομικά συστήματα για επιχειρήσεις. Ένας μεγάλος αριθμός εδραιωμένων στην αγορά επιχειρηματιών συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ως προς τις εταιρίες τους για σκοπούς εκμετάλλευσης και χρηματοδότησης, καθώς η Κύπρος προσφέρει σημαντικά κίνητρα για εταιρικές δράσεις που περιλαμβάνουν τους νέους κανονισμούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τον αναθεωρημένο κανονισμό για τα funds, το πρόγραμμα ενοικίασης θαλαμηγών και το πρόγραμμα ιδιωτικών αεροσκαφών, το καθεστώς μείωσης πλασματικών τόκων, μεταξύ άλλων πολλών φορολογικών κινήτρων.
Η Κύπρος προσφέρει επίσης το νομικό καθεστώς που επιλέγουν μη κάτοικοι Κύπρου ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης (HNWI) για μεταφορά της φορολογικής έδρας τους, με σκοπό να επωφεληθούν από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Ταυτόχρονα, παρέχοντας στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία ενθαρρύνει την ανάπτυξή της ως επιχειρηματικός κόμβος και συνεχίζει να εδραιώνεται ως αναδυόμενος παίκτης σε πολλούς νέους τομείς όπως το Fintech, η ίδρυση και διοίκηση funds και άλλες καινοτόμες νέες επιχειρήσεις.
Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πλεονεκτήματα για όσους επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Κύπρο:
Το καθεστώς ‘Non-Dom’ παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους έδρα στην Κύπρο. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να διαμείνουν στην Κύπρο για τουλάχιστον 183 ημέρες εντός ενός ημερολογιακού έτους, να εγγραφούν στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου και να λάβουν τον σχετικό Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιος που προτίθεται να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα/κατοικία στην Κύπρο μπορεί ακόμη και να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας οποτεδήποτε μέσα σε ένα φορολογικό έτος, ανεξάρτητα από το εάν κατοικούσε και συμπλήρωσε 183 ημέρες στο ίδιο ημερολογιακό έτος στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι έχει υποβληθεί βεβαίωση / δήλωση στο Τμήμα Φορολογίας ότι έχει την πρόθεση να παραμείνει στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες.
Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας μετεγκατάστασης για άτομα με καθεστώς “μη κατοίκων” (Νοn-Dom) έχουν μεγάλη σημασία, καθώς πέραν του ευνοϊκού καθεστώτος φορολογίας εισοδήματος της Κύπρου, δεν υπόκεινται πλέον στην Ειδική Συνεισφορά για την Άμυνα και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από την φορολόγηση στην Κύπρο για τα παγκόσμια έσοδα τους από μερίσματα, τόκους και ενοίκια.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Σούλλα Διονυσίου, Εταίρο-Δικηγόρο στην Χέλλικαρ, Διονυσίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. στο sdionysiou@hdlaw.eu ή info@hdlaw.eu / +357 22 272360 / +357 99 495001

Σχόλια