Τροπολογία αλλάζει τον όρο "καταναλωτής" σε "πληρωτής" για την υποχρέωση πληρωμών με κάρτα

Το εμπόδιο της πρόσφατης γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τη χρήση POS από δικηγόρους , σύμφωνα με την οποία οι εντολείς των δικηγόρων δεν υπάγονται στην έννοια του «καταναλωτή» προσπάθησε να ξεπεράσει η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στις 27.7.2017 στο πλαίσιο του ν/σ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»
Ειδικότερα στην τροπολογία προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4446/2016 (πεδίο εφαρμογής για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές) ως εξής:
«Οι διατάξεις του Τμήματος Α' εφαρμόζονται σε πράξεις πληρωμής με κάρτα και μέσα πληρωμής με κάρτα που έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής, καθώς και στις ηλεκτρονικές πληρωμές εν γένει, όταν ο πληρωτής ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.»
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται ο όρος «καταναλωτής» με τη φράση «πληρωτής που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα». Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι αναγκαία για την εναρμόνιση του πεδίου εφαρμογής με τις υπόλοιπες διατάξεις του ν. 4446/2016 (Α' 240), καθώς η παρ. 1 του άρθρου 65 του εν λόγω νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017 (Α' 74), ορίζει ότι οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Η εναρμόνιση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του νόμου τόσο στους υπόχρεους προς συμμόρφωση, όσο και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Διοίκησης».
Δείτε την Τροπολογία εδώ
Διαβάστε ακόμα: Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης της Αρχής Δεδομένων για τη χρήση POS από δικηγόρους. Η άποψη της μειοψηφίας

Σχόλια