Αναζήτηση πληροφοριών για εταιρίες σε όλη την Ευρώπη μέσω του E-Justice

Η αναζήτηση πληροφοριών για εταιρίες σε όλη την Ευρώπη είναι πλέον δυνατή μέσω της υπηρεσίας «Αναζήτηση επιχείρησης» της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης για εταιρείες που είναι καταχωρισμένες σε μητρώα επιχειρήσεων στην ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν ή στη Νορβηγία.
Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (BRIS-ΣΔΙΜΗΕ), που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2012/17/ΕΕ και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής.
Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε στοιχεία για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στα εθνικά εμπορικά μητρώα.
Επί του παρόντος δεν είναι συνδεδεμένα όλα τα κράτη μέλη, αλλά σύντομα θα προστεθούν και άλλα. Αν ψάχνετε για πληροφορίες και/ή έγγραφα από τα μητρώα που δεν περιέχονται ακόμη στη σελίδα «Αναζήτηση εταιρείας», μπορείτε να βρείτε συνδέσμους που παραπέμπουν στα αντίστοιχα εθνικά μητρώα στη σελίδα «Γενικές πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις».
Η υπηρεσία αυτή καλύπτει τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τα υποκαταστήματά τους, καθώς και τις επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί ως ευρωπαϊκές εταιρείες («Societas Europea» ή «SE»).
Οι νομικές μορφές εμφανίζονται στη γλώσσα του πρωτοτύπου, μαζί με σύντομη περιγραφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες.
Για να βρείτε μια επιχείρηση:
-Αναζητήστε την επιχείρηση με βάση τον αριθμό της και/ή τον αριθμό μητρώου της.
-Θα εμφανιστεί κατάλογος των αποτελεσμάτων της αναζήτησης μαζί με βασικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις.
-Στη συνέχεια, μπορείτε να ζητήσετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση.
-Το σύστημα θα εμφανίσει κατάλογο με τις διαθέσιμες πληροφορίες που υπέβαλε η εταιρεία στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων.                
Για παράδειγμα:    
-το εταιρικό καταστατικό
-τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό
-το εγγεγραμμένο κεφάλαιο
-τους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησης.
Επιλέξτε το/τα έγγραφο/-α που θέλετε και προσθέστε τα στο καλάθι αγορών σας.
Ελέγξτε την επιλογή των εγγράφων που χρειάζεστε

Σχόλια