Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ για το ακ. έτος 2017-2018. 
Προβλέπονται οι εξής Κατευθύνσεις:
Α. Κατεύθυνση Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Β. Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Γ. Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών
Δ. Κατεύθυνση Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Ε. Κατεύθυνση Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
ΣΤ. Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για κτήση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικά στις κατευθύνσεις: α. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, β. Διεθνών Σπουδών, γ. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου και δ. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, είναι δυνατή η εγγραφή και πτυχιούχων συναφών με το αντικείμενο τους Τμημάτων ή Σχολών πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης. Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16-7-2008). Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ, για απόκτηση ΜΔΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τους είκοσι πέντε (25) για κάθε μία από τις έξι (6) κατευθύνσεις και σε σύνολο τους εκατόν πενήντα (150).
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 21 ως και 31 Αυγούστου 2017.
Ημερομηνίες εξετάσεων: 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Σχόλια