Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κινδυνεύει η Ελλάδα λόγω μη ενσωμάτωσης της οδηγίας για τη μείωση κατανάλωσης πλαστικών σακουλών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να ολοκληρώσει την μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα στο εθνικό της δίκαιο. Για να καταπολεμηθούν η σπατάλη πόρων και η ρίψη απορριμμάτων, τα κράτη μέλη έπρεπε να θεσπίσουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλαστικές σακούλες [οδηγία (ΕΕ) 2015/720] έως τις 27 Νοεμβρίου 2016. 
Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αυτή τη μείωση μέσα από τον καθορισμό τιμής για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και/ή τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης. Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να επιλέξουν από έναν κατάλογο μέτρων ώστε να επιτύχουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται οικονομικά μέσα, όπως η επιβολή φόρων ή τελών. 
Μια άλλη επιλογή είναι ο καθορισμός εθνικών στόχων μείωσης: τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, έως το τέλος του 2019, η ετήσια κατανάλωση ανά άτομο δεν θα ξεπερνά τις 90 σακούλες. Έως το τέλος του 2025, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να μειωθεί στις 40 σακούλες ανά άτομο.
Και οι δύο αυτές επιλογές μπορούν να υλοποιηθούν είτε με υποχρεωτικά μέτρα είτε μέσω συμφωνιών με τους αντίστοιχους κλάδους της οικονομίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να απαγορευτούν οι πλαστικές σακούλες, εφόσον οι απαγορεύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζει η οδηγία, ώστε να διαφυλαχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 
Η Επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα αν τα κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση να μεταφέρουν αυτή την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή απέστειλε τελική προειδοποίηση προς την Ελλάδα και επίσης στην Ιταλία, την Κύπρο και την Πολωνία, καθώς εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη. Αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχόλια