Διάρκεια θητείας Προέδρων και Μελών ΔΣ Δικηγορικών Συλλόγων: Επιστολή του ΔΣ Καλαμάτας στην Ολομέλεια

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων με θέμα «Διάρκεια θητείας Προέδρων και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων» απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΣ Καλαμάτας κ.Μαργέλης. Με την επιστολή (31/3/2017), ζητείται να  εκδοθεί από την Ολομέλεια ερμηνευτική εγκύκλιος-οδηγία που να επιλύει το ζήτημα του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της διάταξης του αρ. 97 παρ.5 του Κώδικα Δικηγόρων που αναφέρεται στο ανώτατο όριο θητείας των προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του δικηγορικών συλλόγων. Η επιστολή έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 5 του Κώδικα περί Δικηγόρων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δύο συνεχόμενες θητείες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 165 παρ. 7, οι σχετικές με το ανώτατο όριο θητείας των Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις, δεν εφαρμόστηκαν στις πρώτες αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα μετά τη θέση σε ισχύ του Νέου Κώδικα (αρχαιρεσίες Φεβρουαρίου 2014). Η δε θητεία των Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων, που εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες αυτές προβλέφθηκε ότι θα διαρκέσει έως τις 31-12-2017.
Επειδή από ικανό αριθμό συναδέλφων Προέδρων υπάρχει η άποψη ότι ο νέος Κώδικας περί Δικηγόρων για το εν λόγω θέμα ισχύει για το μέλλον, με συνέπεια οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που διανύουν τώρα τη τρίτη ή και περισσότερος θητείες, να δύνανται νομίμως να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου στις επερχόμενες δικηγορικές εκλογές, παρακαλώ όπως εκδοθεί από την Ολομέλεια ερμηνευτική εγκύκλιος – οδηγία που να επιλύει με σαφήνεια το εν λόγω θέμα υπέρ της ανωτέρω, σωστής κατά τη γνώμη μου, απόψεως.
Άλλως, αιτούμαι, ειδικά στους μικρούς επαρχιακούς Συλλόγους (μέχρι 400 έως 500 μέλη), εξαιτίας της συνήθους «αδιαφορίας» των μελών να θέτουν υποψηφιότητες για τις θέσεις των συμβούλων των Προέδρων, να καταργηθεί το υφιστάμενο κώλυμα του περιορισμένου αριθμού θητειών». (legalnews24.gr)

Σχόλια