Πρωτοβουλίες για την προστασία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με αφορμή το Brexit

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης στο πλαίσιο της αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την ΕΕ και απέρριψε τρίτη πρόταση με τίτλο «Σταματήστε το Brexit».
Η πρώτη καλεί την Επιτροπή να διαχωρίσει την ιθαγένεια της Ένωσης από την ιθαγένεια κράτους μέλους εν όψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ («Ιθαγένεια της ΕΕ για τους Ευρωπαίους: Ενωμένοι στην πολυμορφία παρά το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο του αίματος») και η δεύτερη καλεί την Επιτροπή να προασπίσει το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση («Διατήρηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας»). Παράλληλα, η Επιτροπή απέρριψε ως μη παραδεκτή τρίτη πρόταση που καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ («Σταματήστε το Brexit»).
Οι αποφάσεις της Επιτροπής αφορούν το νομικά παραδεκτό των προτεινόμενων πρωτοβουλιών. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει τις πρωτοβουλίες επί της ουσίας.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι πρωτοβουλίες «Ιθαγένεια της ΕΕ για τους Ευρωπαίους: Ενωμένοι στην πολυμορφία παρά το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο του αίματος» και «Διατήρηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας» πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Και οι δύο ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες καλούν την Επιτροπή να προστατεύσει το καθεστώς της ιθαγένειας της ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το υποκείμενο διακύβευμα, που είναι η παροχή βεβαιότητας και ασφάλειας στα 4 εκατομμύρια πολίτες (3,2 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1,2 εκατομμύρια πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ) που είναι αβέβαιοι για το μέλλον τους ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ. Μολονότι η Επιτροπή δεν μπορεί να προτείνει παράγωγη νομοθεσία με στόχο τη χορήγηση της ιθαγένειας της ΕΕ σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ένωσης, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα τεθούν στο επίκεντρο των επικείμενων διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 50. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση των πολιτών της ΕΕ ως διαπραγματευτικό όπλο στις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στην περίπτωση της πρωτοβουλίας «Σταματήστε το Brexit», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις καταχώρισης. Το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ρητώς ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες. Η Επιτροπή λυπάται για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σέβεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά