Καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτόμησης ακινήτων (ΣτΠ)

Πολίτες ζήτησαν από τον Συνήγορο του Πολίτη να διαµεσολαβήσει για την καταβολή του ποσού των αποζηµιώσεων, το οποίο τους είχε βεβαιωθεί για απαλλοτρίωση λόγω ρυµοτόµησης των ακινήτων τους κατά την εφαρµογή του σχεδίου πόλεως του ∆ήµου Αχαρνών. Οι πολίτες ζητούσαν εγγράφως επί σειρά ετών να πληροφορηθούν µε σαφήνεια και δεσµευτικότητα το χρονοδιάγραµµα καταβολής των σχετικών αποζηµιώσεων, λαµβάνοντας συνεχώς ασαφείς και ανακριβείς απαντήσεις. Μετά τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων του ∆ήµου Αχαρνών περί καταβολής των αποζηµιώσεων, το αίτηµα που διατύπωσαν προς τον Συνήγορο, ήταν να παρέµβει για να τους καταβληθούν τα βεβαιωθέντα ποσά, δεδοµένου ότι ο ένας από αυτούς αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα υγείας. 
Ο Συνήγορος διαπίστωσε το σύννοµο των αιτηµάτων των αναφεροµένων και τη µη ανταπόκριση των υπηρεσιών στο αίτηµά τους, παρά το γεγονός ότι υφίσταντο σχετικές δεσµεύσεις των ποσών στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στο ∆ήµο Αχαρνών, οι υπηρεσίες του οποίου άσκησαν εµφανώς παρελκυστική τακτική, η οποία ισοδυναµούσε µε άρνηση συνεργασίας µε την Ανεξάρτητη Αρχή, µε συνέπεια να ζητηθεί από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. 
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, και µετά την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του ∆ήµου Αχαρνών, υπήρξε έγγραφη ενηµέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής ότι εντός του 2017 ενεγράφη πίστωση στο Σχέδιο Οικονοµικής Εξυγίανσης του ∆ήµου, το οποίο εστάλη στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., και τα απαιτούµενα ποσά της αποζηµίωσης θα καταβληθούν στους δικαιούχους µετά τη σύνταξη των σχετικών συµβολαιογραφικών πράξεων µεταβίβασης των ρυµοτοµούµενων ακινήτων. Δείτε το έγγραφο του Δήμου εδώ 
(Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδική επιστήµονας: Ζωή Ι. Καραµήτρου)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά