Πρόστιμο στη ΣΤΑΣΥ επειδή αρνήθηκε να χορηγήσει υλικό από το σύστημα βιντεοσκόπησης σε σταθμό του Μετρό

Πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην «Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑ.ΣΥ)» επειδή δεν χορήγησε υλικό από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε σταθμό του μετρό κατόπιν σχετικού αιτήματος ιδιώτη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι υπήρξε θύμα
λεκτικής παρενόχλησης από αστυνομικό εντός του σταθμού. Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων υπέβαλε προς τη ΣΤΑ.ΣΥ. αίτηµα χορήγησης αντιγράφων των καταγραφών κινούµενης εικόνας που έλαβαν χώρα στους χώρους του εν λόγω σταθµού µετρό για ορισμένο χρονικό διάστηµα, προσδιορίζοντας τους χώρους, στο πλαίσιο συγκέντρωσης σχετικού αποδεικτικού υλικού. Το εν λόγω αίτηµα υποβλήθηκε προς τη ΣΤΑ.ΣΥ. µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του προσφεύγοντος, µε ρητή αναφορά στο ότι υποβάλλεται στο πλαίσιο του δικαιώµατος πρόσβασης που προβλέπεται στο άρ. 12 του ν. 2472/1997. Ακολούθως, εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία προς τη ΣΤΑ.ΣΥ. σχετικά µε τη χορήγηση αντιγράφου της εν λόγω µαγνητοσκόπησης, µε κάλυψη εικόνων τρίτων προσώπων. Η εν λόγω εισαγγελική παραγγελία κοινοποιήθηκε στη ΣΤΑ.ΣΥ. µέσω τηλεοµοιοτυπίας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του προσφεύγοντος. Όλα τα σχετικά έγγραφα – ήτοι το σχετικό αίτηµα προς τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, η ως άνω εισαγγελική παραγγελία και το διαβιβαστικό για την εν λόγω παραγγελία έγγραφο προς τη ΣΤΑ.ΣΥ. - επισυνάφθηκαν στην προσφυγή στην Αρχή. Σύµφωνα µε το εν λόγω διαβιβαστικό έγγραφο, ο προσφεύγων απέστειλε προς τη ΣΤΑ.ΣΥ. και φωτογραφία του, για την διευκόλυνση της ταυτοποίησης των προσωπικών χαρακτηριστικών του και της κάλυψης τρίτων προσώπων. Ωστόσο, η ΣΤΑ.ΣΥ. δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως στο εν λόγω αίτηµα.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» παραβίασε τις διατάξεις του άρ. 12 του ν. 2472/1997, αφού, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν ικανοποίησε το δικαίωµα πρόσβασης του προσφεύγοντος, ως όφειλε, ενώ περαιτέρω δεν τον ενηµέρωσε, ως όφειλε, εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών για τους λόγους της απόρριψης του εν λόγω δικαιώµατος (υπήρξε καθυστέρηση µεγαλύτερη του ενός µηνός, και αφού εν τω µεταξύ διαβιβάστηκε και σχετική εισαγγελική παραγγελία). Επίσης δεν κοινοποίησε στην Αρχή, ως όφειλε, τους λόγους απόρριψης.
Ενόψει αυτών η Αρχή με την υπ αρ 16/2017 απόφασή της, επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ και διέταξε αυτή να ικανοποιήσει αµελλητί το εν λόγω δικαίωµα πρόσβασης και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι θέση να ανταποκρίνεται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σε κάθε άσκηση δικαιώµατος πρόσβασης από υποκείµενα των δεδοµένων.

Σχόλια