Πρόστιμο για δημοσίευση έγκλησης στο διαδίκτυο

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε την προβλεπόµενη στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ του ν. 2472/1997 κύρωση του χρηµατικού προστίµου 1.500 ευρώ για δηµοσίευµα σε ιστοσελίδα, το οποίο αναφέρεται στο
γεγονός της υποβολής εγκλήσεων (ανταλλαγή εγκλήσεων µεταξύ ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και ιδιοκτήτη σχολής εκπαιδεύσεως χειριστών). Με την απόφαση 7/2017 της Αρχής, κρίθηκε ότι η δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου των εγκλήσεων στο διαδίκτυο –συνυπολογιζοµένης και της ευρείας δηµοσιοποιήσεως των πληροφοριών µέσω του διαδικτύου- δεν εξυπηρετεί την ανάγκη ενηµερώσεως του κοινού, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού των δεδοµένων αυτών ως απλών ή ευαίσθητων. Και αν ήθελε θεωρηθεί ότι υπάρχει εύλογο ενδιαφέρον του κοινού να ενηµερωθεί ότι κάποιος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας φέρεται να τέλεσε παράνοµη πράξη– γεγονός που δεν έχει ακόµα κριθεί δικαστικώς, θα µπορούσε να γίνει αναφορά στην φερόµενη ως παράνοµη πράξη χωρίς όµως να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο των εµπλεκοµένων προσώπων και η εκατέρωθεν υποβολή µηνύσεων. Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια