Δικηγορική αμοιβή 3.800.000 λίρες σε ξένη δικηγορική εταιρία θα καταβάλει το ελληνικό Δημόσιο για υπόθεση της εταιρίας "Ελληνικά Ναυπηγεία"

Το ποσό των 3.800.000 αγγλικών λιρών θα εισπράξει από το Ελληνικό Δημόσιο η διεθνής δικηγορική εταιρία Holman Fenwick Willan LLP για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην εκδίκαση δύο διαιτητικών υποθέσεων στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα επί της προσφυγής της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. και λοιπών (σύνολον τεσσάρων) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και επί της αντίθετης προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 4.338.904 ευρώ και όπως αναφέρεται στη διάταξη, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εξοφλείται σταδιακά, με έναρξη το Μάρτιο του 2017.
Ειδικότερα στο άρθρο δεύτερο του Νόμου 4460/2017 (ΦΕΚ Α37/22-3-2017)- «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στον Τομέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», προβλέπονται τα εξής:
1.Η δικηγορική αμοιβή, καθώς και κάθε είδους δικαστικά και λοιπά έξοδα της διεθνούς δικηγορικής εταιρείας HOLMAN FENWICK WILLAN LLP, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και νομικής υποστήριξης του Ελληνικού Δημοσίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βάσει της παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009 (Α’ 143) κατά την εκδίκαση των δύο διαιτητικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ήτοι επί της προσφυγής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. και λοιπών (σύνολον τεσσάρων) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και επί της αντίθετης προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου, ορίζεται συνολικά κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (3.800.000) λιρών Αγγλίας. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται αμοιβές και έξοδα για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται αμοιβές και έξοδα για υπηρεσίες που έχουν ήδη εξοφληθεί στο πλαίσιο των προσφυγών της παρούσας παραγράφου, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Στο ποσό της παραγράφου 1 συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους αμοιβή παρεχόμενη για νομικές υπηρεσίες στα θέματα της διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ιδίως παροχή νομικών συμβουλών, υποβολή υπομνημάτων, αξιολόγηση και αντίκρουση των νομικών ισχυρισμών ή και νέων αιτημάτων των αντιδίκων, σύνταξη και αποστολή της αναγκαίας για το χειρισμό των υποθέσεων αλληλογραφίας. Ομοίως, συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου των συνεργαζόμενων με την ως άνω εταιρεία δικηγόρων, τα έξοδα και οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και κάθε είδους λοιπά έξοδα αυτής, προβλεπόμενα ή απρόβλεπτα, στο πλαίσιο των προσφυγών της παραγράφου 1.
3. Το ποσό της παραγράφου 1 καλύπτει τις δικηγορικές αμοιβές και τα λοιπά έξοδα της ως άνω εταιρείας για αμφότερες τις υποθέσεις, από την έναρξη έως και το οριστικό πέρας των σχετικών διαδικασιών που συμπίπτει με την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων επί των υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της εκδίκασης ενδίκων μέσων που τυχόν ασκηθούν κατά των οριστικών αποφάσεων του διαιτητικού δικαστηρίου.
4. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εξοφλούνται σταδιακά, με έναρξη το Μάρτιο του 2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την προσκόμιση τουλάχιστον των παρακάτω δικαιολογητικών: α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, β) νόμιμο παραστατικό από την ως άνω δικηγορική εταιρεία, στο οποίο θα περιγράφονται οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε συνάρτηση με τα στάδια χειρισμού των υποθέσεων και γ) βεβαίωση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την υλοποίηση των αντίστοιχων σταδίων χειρισμού των υποθέσεων.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες για την εξειδίκευση της ανατεθείσας στην ως άνω δικηγορική εταιρεία εντολής και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145).
7. Το ποσό της παραγράφου 1 αποτελεί το ανώτατο συνολικά όριο αμοιβών και λοιπών εξόδων της ως άνω δικηγορικής εταιρείας για υπηρεσίες και έξοδα στο πλαίσιο των παραγράφων 1 έως 3 και δεν χωρεί υπέρβαση αυτού για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας βίας και απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών.
(legalnews24.gr)

Σχόλια