Εισπρακτικές εταιρίες: Υποχρέωση καταγραφής των κλήσεων ανεξάρτητα από το ποιός απαντά την κλήση, οφειλέτης ή τρίτο πρόσωπο

Υποχρέωση των Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών (εισπρακτικών) για καταγραφή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφασής της παραπομπής της υπόθεσης από το Τμήμα στην Ολομέλεια, εξέτασε την αίτηση θεραπείας που υπέβαλε εταιρεία ενημέρωσης
οφειλετών, με αίτημα τροποποίησης πράξης της Αρχής. Ομόφωνα επανέλαβε ότι οι εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών πρέπει να καταγράφουν τις τηλεφωνικές κλήσεις (το περιεχόμενο και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας) προς τους καλούμενους οφειλέτες, ανεξάρτητα από το ποιος απαντά την κλήση, δηλ. ο οφειλέτης ή τρίτο πρόσωπο-μη οφειλέτης, για τον σκοπό ελέγχου της δραστηριότητάς τους.
Περαιτέρω, η Αρχή, κατά πλειοψηφία, έκανε δεκτό το αίτημα τροποποίησης της προσβαλλόμενης πράξης της σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των τρίτων-μη οφειλετών για την καταγραφή των δεδομένων τους. Συγκεκριμένα, η Αρχή χορήγησε άδεια για ενημέρωση των τρίτων-μη οφειλετών δια του Τύπου, καθώς έκρινε ότι η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή του σκοπού επιτάσσει η ενημέρωση των τρίτων-μη οφειλετών για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων της εταιρείας με αυτούς στο πλαίσιο αναζήτησης των οφειλετών να γίνεται όχι κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας –όπως είχε κριθεί με την προσβαλλόμενη πράξη της– αλλά δια του Τύπου. (dpa.gr) Δείτε την απόφαση 53/2016.

Σχόλια