Παράλειψη επιβολής κυρώσεων σε κατάστημα που δεν είχε άδεια μουσικής (ΣτΠ)

Πολίτης ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, σχετικά µε την καθυστέρηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην παραλία Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο είχε επανειληµµένα βεβαιωθεί από το αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα η χρήση µουσικής, άνευ σχετικής άδειας από το ∆ήµο Ηρακλείου. Η νοµοθεσία προβλέπει ότι οι αστυνοµικές αρχές προβαίνουν σε σφράγιση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εφόσον βεβαιώσουν τρεις φορές εντός έτους ότι λειτουργούν χωρίς άδεια
µουσικής. Οφείλουν επίσης να ενηµερώνουν άµεσα τις αρµόδιες υπηρεσίες των ∆ήµων, ώστε να προβούν σε αφαίρεση των αδειών λειτουργίας καταστηµάτων, κατά τις ηµέρες σφράγισης. Εφόσον δε, τα καταστήµατα λειτουργήσουν, παραβιάζοντας την σφράγιση, οι αστυνοµικές αρχές οφείλουν να σχηµατίσουν δικογραφία, ώστε οι ∆ήµοι να προβούν σε οριστική αφαίρεση των αδειών λειτουργίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι το Α’ Αστυνοµικό Τµήµα Ηρακλείου, ενώ προέβη στην σφράγιση του καταστήµατος για χρονικό διάστηµα 10 ηµερών, παρέλειψε να ενηµερώσει αυθηµερόν το ∆ήµο Ηρακλείου για την απόφαση σφράγισης, επισηµαίνοντας την παράλειψη στο αστυνοµικό τµήµα, το οποίο µε καθυστέρηση περίπου τριών µηνών από τη σφράγιση απέστειλε στο ∆ήµο τη συγκεκριµένη απόφαση. Επειδή µάλιστα το κατάστηµα λειτούργησε, παρά την σφράγιση, η ίδια αστυνοµική αρχή απέστειλε στο ∆ήµο ενηµέρωση για την υποβολή σχετικής δικογραφίας, προκειµένου να αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας του. Ωστόσο, οι φάκελοι αλληλογραφίας του αστυνοµικού τµήµατος προς την αρµόδια δηµοτική υπηρεσία, ενώ παραλήφθηκαν µε διαφορά δύο µηνών από το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ∆ιεκπεραίωσης του ∆ήµου, δεν πρωτοκολλήθηκαν και απωλέσθηκαν. 
Κατόπιν της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, εκδόθηκε απόφαση ∆ηµάρχου για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος για τις ηµέρες της σφράγισής του και ακολούθως, εννέα µήνες µετά την απώλεια του εγγράφου της αστυνοµίας για την παραβίαση της σφράγισης και αφού στο µεταξύ ο ∆ήµος είχε χορηγήσει στο κατάστηµα άδεια µουσικών οργάνων, η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου αποφάσισε την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του. Τέλος, µε εντολή ∆ηµάρχου, διενεργήθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για την απώλεια των εγγράφων, η οποία ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία του τµήµατος Πρωτοκόλλου και ∆ιεκπεραίωσης, καθώς και πληµµελή άσκηση καθηκόντων και πρότεινε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του πρώην προϊσταµένου του για το αδίκηµα της αµέλειας ή ατελούς εκπλήρωσης υπηρεσιακού καθήκοντος. (synigoros.gr)

Σχόλια