Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι Νόμοι 4412 και 4413/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Παραχώρησης

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι νόμοι 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)/» (ΦΕΚ Α 147/2016) και 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 148/2016). Δείτε το Νόμο 4412/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ και το Νόμο 4413/2016 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...