Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4411/2016 με τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Δικηγόρων, ΚΠΔ και ΚΠολΔ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4411/2016 με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων
πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». Ο νόμος περιλαμβάνει:
- Tροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα ( από τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ )
-Τροποποιήσεις του N. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών
-Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης εγκλημάτων (Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές).
-Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο (Ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται).
-Ρυθμίσεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
-Τροποποίηση διατάξεων του N. 1756/1988 (Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών).
-Παράταση ρυθμίσεων του N. 4322/2015 (απόλυση κρατουμένων)
-Τροποποιήσεις στο N. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κώδικας Δικηγόρων»
-Tροποποίηση του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
-Tροποποιήσεις στο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά