Το έργο Life Natura Themis για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα

Το έργο LIFE NATURA THEMIS απευθύνεται κυρίως σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόρους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και στελέχη-υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που ευθέως εμπλέκονται με τη δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Οι πληροφορίες και το υλικό που θα συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια του έργου και σε συνεργασία με τους
κοινωνικούς εταίρους, θα στηρίξει την ευαισθητοποίηση των έμμεσα εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή τον αγροτικό πληθυσμό που δραστηριοποιείται στις περιοχές NATURA 2000, επαγγελματίες του τουρισμoύ και τη δημοσιογραφική κοινότητα του νησιού.
Το αντικείμενο του έργου LIFE «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» (Ακρωνύμιο έργου: LIFE NATURA THEMIS) είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Κρήτης για τη ζημία που προκαλούν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην άγρια ζωή και τη βιοποικιλότητα του νησιού, καθώς και η γνωριμία των πολιτών με την έννοια της «περιβαλλοντικής ευθύνης» και της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε σχέση με τη φύση και το περιβάλλον, ιδιαίτερα δε σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.
Η ανάγκη υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου, προέκυψε έπειτα από τη διαπίστωση ότι τόσο οι πολίτες όσο και αρκετοί εμπλεκόμενοι φορείς και κοινωνικοί εταίροι δεν είναι εξοικειωμένοι με το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών και με τις έννοιες της βιοποικιλότητας, της προστασίας περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής ζημίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης.
Κάθε παρατηρητήριο θα διευθύνεται από ένα δικηγόρο, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται στο πλαίσιο του έργου να ερευνά την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη και τη νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων της Κρήτης.
Κάθε τέσσερις μήνες, ο δικηγόρος ελέγχει και καταγράφει νομοθεσία, υπουργικές ή διοικητικές αποφάσεις, αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην περιβαλλοντική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Σχόλια