Στη Βουλή Σχέδιο Νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Ιουλίου 2016 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα πνευματικά δικαιώματα με τίτλο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση σκοπός του σ/ν
είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου και ανεξάρτητου νομικού πλαισίου εκτός του βασικού νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν.2121/1993, ενσωματώνοντας την σχετική Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 26ης/2/2014 στην ελληνική έννομη τάξη. Επισης το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στόχο έχουν τον περιορισμό των παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο καθώς και ρυθμίσεις για ζητήματα δημόσιας εκτέλεσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τέλος με το σ/ν εισάγονται τροποποιήσεις του ν.3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σχόλια