Μη αναγραφή ονόματος αντιπροσωπευόμενου ανίκανου προσώπου στην επικεφαλίδα του δικογράφου (νομολογία)

ΜΠρΠειρ 43/2016: Μη αναγραφή ονόματος αντιπροσωπευόμενου ανίκανου προσώπου στην επικεφαλίδα του δικογράφου. Δεν είναι άκυρο το δικόγραφο εφόσον από το περιεχόμενο και το αιτητικό του προκύπτει το όνομα του αντιπροσωπευόμενου ανίκανου προσώπου και η ιδιότητα του ενάγοντος-αιτούντος ως νόμιμου αντιπροσώπου του. «..Από τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 1 και 118 αριθμ. 3 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι επί αγωγής -αίτησης, ασκούμενης από νομικό αντιπρόσωπο
φυσικού προσώπου που στερείται της ικανότητας να παραστεί το ίδιο στο Δικαστήριο, εφόσον από το περιεχόμενο και το αιτητικό του σχετικού δικογράφου προκύπτει το όνομα του αντιπροσωπευόμενου ανίκανου προσώπου και η ιδιότητα του ενάγοντος αιτούντος ως νόμιμου αντιπροσώπου του, με την οποία ασκείται η αγωγή για λογαριασμό του προσώπου αυτού, δεν είναι άκυρο το δικόγραφο εκ του ότι τυχόν δεν αναγράφονται στην επικεφαλίδα του τα στοιχεία αυτά, ούτε η μη αναγραφή των παραπάνω στοιχείων στην επικεφαλίδα του έχει την έννοια ότι η αγωγή ασκείται από τον ενάγοντα ατομικά για τον εαυτό του, ώστε να γεννάται ζήτημα ενεργητικής νομιμοποίησής του (ΕφΑθ 11687/1995 ΕλλΔνη 37.1116, ΕφΑθ 1527/1992 ΕλλΔνη 35.435, ΕφΑθ 11675/1986 ΕλλΔνη 28.1336, Β.Βαθρακοκοίλης, υπό το άρθρο 118, αρ. 56, σελ. 742). Στην προκειμένη περίπτωση, από το όλο περιεχόμενο και αιτητικό της κρινόμενης αίτησης, προκύπτει σαφώς ότι αυτή έχει ασκηθεί από την αιτούσα με την ιδιότητά της ως νόμιμης εκπροσώπου των ανηλίκων τέκνων της ... Συνεπώς η αιτούσα νομιμοποιείται ενεργητικώς για την άσκηση της αίτησης, παρά το ότι στην επικεφαλίδα της αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η κατοικία της ίδιας και όχι η παραπάνω ιδιότητά της και πρέπει, επομένως, να απορριφθεί ο αντίθετος ισχυρισμός του καθ` ου η αίτηση ως αβάσιμος». (dsanet.gr)

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Συνάδελφοι που δεν ξέρουν ούτε τα βασικά σύνταξης ενός δικογράφου...

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά