Τί προβλέπει η μεταβατική διάταξη για τις εισφορές μέχρι το 2020 των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ

Με τη μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 101 του Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό προβλέπονται μειωμένες μηνιαίες εισφορές για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2019,  για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ ελεύθερους επαγγελματίες. Η διάταξη έχει ως εξής:
1.Ειδικά για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ
και υγειονομικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελματίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α, όπως διαμορφώνονται μετά τον, σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος υπολογισμό, προσαρμόζονται μειούμενα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Εισόδημα από
έως
% προσαρμογής
0,00
7.033,00
0,00%
7.033,01
13.000,00
50,00%
13.000,01
14.000,00
49,00%
14.000,01
15.000,00
48,00%
15.000,01
16.000,00
47,00%
16.000,01
17.000,00
46,00%
17.000,01
18.000,00
45,00%
18.000,01
19.000,00
44,00%
19.000,01
20.000,00
43,00%
20.000,01
21.000,00
42,00%
21.000,01
22.000,00
41,00%
22.000,01
23.000,00
40,00%
23.000,01
24.000,00
39,00%
24.000,01
25.000,00
38,00%
25.000,01
26.000,00
37,00%
26.000,01
27.000,00
36,00%
27.000,01
28.000,00
35,00%
28.000,01
29.000,00
34,00%
29.000,01
30.000,00
33,00%
30.000,01
31.000,00
32,00%
31.000,01
32.000,00
31,00%
32.000,01
33.000,00
30,00%
33.000,01
34.000,00
29,00%
34.000,01
35.000,00
28,00%
35.000,01
36.000,00
27,00%
36.000,01
37.000,00
26,00%
37.000,01
38.000,00
25,00%
38.000,01
39.000,00
24,00%
39.000,01
40.000,00
23,00%
40.000,01
41.000,00
22,00%
41.000,01
42.000,00
21,00%
42.000,01
43.000,00
20,00%
43.000,01
44.000,00
19,00%
44.000,01
45.000,00
18,00%
45.000,01
46.000,00
17,00%
46.000,01
47.000,00
16,00%
47.000,01
48.000,00
15,00%
48.000,01
49.000,00
14,00%
49.000,01
50.000,00
13,00%
50.000,01
51.000,00
12,00%
51.000,01
52.000,00
11,00%
52.000,01
53.000,00
10,00%
53.000,01
54.000,00
9,00%
54.000,01
55.000,00
8,00%
55.000,01
56.000,00
7,00%
56.000,01
57.000,00
6,00%
57.000,01
58.000,00
5,00%
58.000,01
0,00%

2.Σε καμία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης δεν δύναται να υπολείπεται, ακόμα και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω προσαρμογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 39.
3.Οι ανωτέρω προσαρμογές εφαρμόζονται αναλογικά και στους κάτω της πενταετίας αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται ή θα υπάγονται βάσει των ειδικών, γενικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ε.Τ.Α.Α, για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, και των οποίων το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος είναι άνω των 4922 €. Ειδικά για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, η προσαρμογή ύψους 50% εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το φορολογητέο εισόδημα ανέρχεται μεταξύ 4922 και 10.000 €. Σε καμία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου αυτής δεν δύναται να υπολείπεται, ακόμα και μετά την εφαρμογή των προσαρμογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 39.
Αιτιολογική έκθεση της μεταβατικής διάταξης:
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εισάγεται μεταβατική, ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους αυτοαπασχολούμενους που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α., ενόψει της μεγαλύτερης εισφοροδοτικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται για ορισμένους από αυτούς ο νόμος. Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2019, τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω ασφαλισμένων για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης, όπως διαμορφώνονται μετά τον, σύμφωνα με το άρθρο 39, υπολογισμό, προσαρμόζονται μειούμενα σύμφωνα με πίνακα που συνοδεύει το παρόν άρθρο. Σε καμία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης, δεν δύναται να υπολείπεται, ακόμη και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω προσαρμογών, του 102 ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω προσαρμογές εφαρμόζονται αναλογικά και στους ασφαλισμένους με ασφάλιση μικρότερη της πενταετίας, αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται ή θα υπάγονται βάσει των ειδικών, γενικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ε.Τ.Α.Α, για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2019, και των οποίων το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος είναι άνω των 4.922 €. Ειδικά για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, η προσαρμογή ύψους 50% εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το φορολογητέο εισόδημα ανέρχεται μεταξύ 4.922 και 10.000 €. Σε καμία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης, δεν δύναται να υπολείπεται, ακόμη και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω προσαρμογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 39. Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι η ελάφρυνση του ασφαλιστικού κόστους για τον κλάδο των αυτοαπασχολούμενων, ιδιαίτερα εν όψει των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών της ελληνικής οικονομίας και σε συνδυασμό με τα υψηλά φορολογικά, και άλλα, βάρη που έχουν επωμιστεί. Παράλληλα, το ύψος της μείωσης του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών είναι αντιστρόφως ανάλογο της εισοδηματικής κλίμακας που υπάγεται ο εκάστοτε ασφαλισμένος, ώστε να δίδεται μεγαλύτερη ελάφρυνση στα χαμηλότερα εισοδήματα, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις καθενός και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Απώτερος σκοπός της ρύθμισης είναι η συνολική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των αυτοαπασχολούμενων να μην είναι δυσανάλογα μεγάλη, να εγγυάται στους ασφαλισμένους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερο του εισοδήματός τους προ ασφαλιστικών εισφορών και φορολόγησης, και να μην παρέχει αντικίνητρα για επαγγελματική δραστηριότητα.

Σχόλια