Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Διαγωνισμός για την ανάθεση σε νομικό γραφείο της δικαστικής διεκδίκησης δικαιωμάτων του ΕΤΑΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων διακηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση σε εξωτερικό νομικό γραφείο της δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων (warrants) του Ε.Τ.Α.Α., από τη συμμετοχή του στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έτους 2013 των τραπεζών Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.) & Alpha Bank και ειδικότερα των απαιτήσεων των Τομέων: Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
και Ασφάλισης Νομικών, με κριτήριο επιλογής του αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των γραπτών προσφορών είναι η 14η.04.2016 ημέρα Πέμπτη & ώρα 13:30 μ.μ. στα Γραφεία του ΕΤΑΑ, στην οδό Μάρνη αρ. 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος – Πρωτόκολλο. H οικονομική προσφορά δεν δύναται να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα με βάση την απόφαση του Δ.Σ. δαπάνη των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ πλέον του νομίμου ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...