Κατατέθηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου για τη διαφάνεια στις σχέσεις Τραπεζών και Μέσων Ενημέρωσης

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας :α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις». Οι εν λόγω Οδηγίες αφορούν την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.
Στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο «διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα» προβλέπεται υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα να δημοσιεύουν ετησίως πληροφορίες για όλες τις πληρωμές τους σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης για λόγους διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου «με το άρθρο 6 επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δύο ευαίσθητους τομείς, όπως αυτοί των πληρωμών για σκοπούς εμπορικής διαφήμισης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται για πάσης φύσεων χορηγίες. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις προνομιακής μεταχείρισης ή αναίτιων αποκλεισμών συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης από το προϊόν της εμπορικής διαφήμισης των πιστωτικών ιδρυμάτων και να υπάρξει διαφάνεια στη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων, είναι δε συμβατή με τις προβλέψεις της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των θεσμών για αποπολιτικοποίηση και αποφυγή κυβερνητικών παρεμβάσεων στο έργο των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο βαθμό που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει αθέμιτη διασύνδεση μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυβέρνησης ή άλλων φορέων». 

Σχόλια