Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού Συμβολαιογράφων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. 4582/2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα την τροποποίηση της με αριθμό 70280/2012 απόφασης του με θέμα «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» (Β΄ 2349). Όπως αναφέρεται στην απόφαση «οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων οφείλουν, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της οριζόμενης με την προκήρυξη ημέρας έναρξης του διαγωνισμού, να υποβάλουν
στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου σχετική αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και να προσκομίζουν όσα στοιχεία και δικαιολογητικά απαιτούνται με την απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού…Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν, υποβάλλουν αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών, στην οποία αναφέρεται με σειρά προτίμησης η έδρα ή οι έδρες των Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν». Δείτε την απόφαση με τις τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού Συμβολαιογράφων, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ.

Σχόλια