Νέος ΚΠολΔ: Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωμα μπορεί να γίνει πλέον και με τις προτάσεις

H παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωμα μπορεί πλέον να γίνεται και με τις προτάσεις, σύμφωνα με τον τροποποιημένο με το ν.4335/2015 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 297 ΚΠολΔ προστέθηκε στο τέλος η φράση «ή με δήλωση στις προτάσεις». Επίσης στο άρθρο 294 εδάφιο α’ προστέθηκε η ρύθμιση για την παραίτηση αναφορικά με την τακτική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4335/15 «Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωμα που ασκείται με αυτήν έγκυρα πραγματοποιείται και με τις προτάσεις, μολονότι αυτές δεν
επιδίδονται (όπως τα δικόγραφα) στον αντίδικο. Με τη ρύθμιση αυτή επιλύεται νομοθετικά το ζήτημα που είχε διχάσει τη θεωρία και τη νομολογία αν είναι έγκυρη η παραίτηση που γίνεται με τις προτάσεις».
Η νέα διατύπωση των άρθρων 294 και 297 ΚΠολΔ έχει ως εξής:
Αρθρο 294
Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης.
Αρθρο 297
Η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου ή με δήλωση στις προτάσεις.
Δείτε τις αλλαγές στο νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας, όπως ισχύει από 1.1.2016 στη στήλη Νέος ΚΠολΔ

Σχόλια