Ακύρωση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων λόγω αοριστίας της εξώδικης δήλωσης που προηγήθηκε της αίτησης

Ειρ.Βολ.234/2015: Ακύρωση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων λόγω αοριστίας της εξώδικης δήλωσης που προηγήθηκε της αίτησης: «Από τα έγγραφα που μετ' επικλήσεως προσκομίζουν οι διάδικοι, τους ισχυρισμούς τους, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 6-2-2014 η καθ' ης η ανακοπή (ενεργούσα επ' ονόματι και για λογαριασμό του β' των καθ' ων) προέβη στην επίδοση προς τον ανακόπτοντα της από 4-2-20114 εξώδικης δήλωσης με την οποία οι καθ' ων, μεταξύ των άλλων, επεσήμαιναν στον ανακόπτοντα ότι καθυστερούσε από δυστροπία να τους καταβάλει μισθώματα ύψους 2800 ευρώ για το μίσθιο διαμέρισμα (κατοικία) το οποίο περιγράφεται στη δήλωση
αυτή, για το οποίο το μίσθωμα συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια της μίσθωσης είχε οριστεί διετής, αρχόμενη από 1-8-2011 έως 31-7-2013 και καλούσαν τον ανακόπτοντα να καταβάλει εντός 10 ημερών το ως άνω ποσό.
Από το προαναφερόμενο περιεχόμενο της από 4-2-2014 εξώδικης δήλωσης των καθ' ων η ανακοπή, αποτελεί όχληση προς τον ανακόπτοντα, αφού περιεχόταν σ' αυτήν πρόσκληση του δανειστή (των καθ' ων η ανακοπή) προς τον οφειλέτη (τον ανακόπτοντα) να εκπληρώσει την παροχή που όφειλε (ΕφΠειρ 43/1998 ΕλλΔνη 39. 443, Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος, 1999, § 25 I 2, αριθ. 6, σελ. 269, Παπαδάκης, Σύστημα εμπορικών μισθώσεων, τόμος πρώτος, έκδοση δεύτερη, 1996, § 114/3.2.1.α, αριθ. 2219, Σταθόπουλος, στο ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρο 340 αριθ. 12 σ. 235-236). Αυτή η δήλωση (ανακοίνωση) βούλησης των καθ' ων η ανακοπή (Γεωργιάδης Γενικές αρχές αστικού δίκαιου, δεύτερη έκδοση, 1997, § 28 V2 αριθ 31-32, σ. 277-278), την οποία απηύθυνε προς τον ανακόπτοντα οι καθ' ων η ανακοπή (οιονεί δικαιοπραξία) κρίνεται ότι κατά το περιεχόμενο της είναι αόριστη και ασαφής, καθ' όσον σύμφωνα και με την μείζονα σκέψη της παρούσας δεν αναφέρονται σε αυτή όλα τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την παροχή (ΕφΑθ 1554/1971 ΝοΒ 19. 1439, ΕφΠατ 165/1974 ΕΕΝ 41. 311, ΠΠρΑΘ 17216/1972 ΕΕΝ 40. 184, Σταθόπουλος, ό.π., άρθρο 340, αριθ. 16, σελ. 236, Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος, 1999, §25 12, αριθ. 8, σ. 270).
Ειδικότερα, αν και αναφέρεται η έννομη σχέση της σύμβασης μίσθωσης, η οποία συνέδεε τους διαδίκους και από την οποία απέρρεε η υποχρέωση του ανακόπτοντα για την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος, το ποσό του μισθώματος αυτού και το συνολικό ποσό που όφειλε στους καθ' ων ο ανακόπτων δεν προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα (μισθωτικοί μήνες), κατά το οποίο ο ανακύπτων προέβαινε στην καταβολή του μισθώματος, με αποτέλεσμα να καταλείπεται στον ανακόπτοντα εύλογη αμφιβολία σχετικά με την υποχρέωση του να προβεί στην εκπλήρωση της παροχής του και ειδικότερα για το ποιων ακριβώς, μισθωτικών μηνών οφείλονται μισθώματα και τα οποία ανέρχονται σε 2800 ευρώ.
Επομένως, ελλειπούσης μιας εκ των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής (ορισμένη έγγραφη όχληση) θα έπρεπε να απορριφθεί η αίτηση (άρθρο 662 Ε ΚΠολΔ)..Κατ' ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη η υπό κρίση ανακοπή, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων της, να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής...». (dsanet.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου